Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků, či lhůt uvedených na fakturách nebo dodacích listech.

Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.

V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, zajistí opravu prodávající.

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Pokud je zjištěno kupujícím po dodání zboží, poškození obalu či zboží při dopravě, vyhotoví se spolu s přepravní firmou či Českou poštou záznam o poškození a kupující reklamuje poškození u přepravní firmy či České pošty.

Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Reklamace zboží

Řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Nové zboží bude odesláno bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží, případně bude vrácena celá zaplacená částka.

Kupující je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned prodávajícímu. Vady, které existovaly v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po té, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení přiměřené odborné péče.

Kupující uplatňuje reklamaci písemným oznámením o zjištěných vadách zboží e-mailem na adrese: billiard@volny.cz

Při reklamaci zboží je kupující povinen prokázat nákup a oprávněnost reklamace zařízení fakturou a dodacím listem. Pokud se kupující neprokáže fakturou a dodacím, resp. záručním listem, bude se reklamace považovat za mimo záruční.

Pokud kupující nahlásí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), může prodávající požadovat uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním nahlášené závady objednatelem, v plné výši.

 

Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě či montáži výrobku.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení.

Prodávající nezodpovídá za případné náhlé změny technických parametrů dané výrobcem, ani nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením elektrostatickým výbojem.

Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.

Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která nebyla k provedení zásahu zmocněna.

Odstranění závady provede prodávající formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné.